ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2563 

ภาพถ่ายการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 

 

                                           

 1.งาน Clearing                   2.งาน Scarify & Mix process

 

3.งานทดสอบความหนาแน่นดินถมคันทางของไหล่ทาง