4. งานทดสอบความหนาแน่นดิน 

 งานทดสอบความหนาแน่นดิน


ชั้น 1 กม.12+350-12+850 ด้านขวาทาง

    


ชั้น 2 กม. 5+400 - 5+950 ด้านซ้ายทาง

    

 

ชั้น 4 กม.13+100-13+200 ด้านซ้ายทาง