เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772942
17119

ติดต่อเรา

ความเป็นมาของโครงการ 

ความเป็นมาของโครงการ
        ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ชุมชนเกิดความความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ซึ่งในปี 2554 และเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา แม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งกระแสน้ำได้การกัดเซาะพนังกั้นเดิมพังทลาย ถนนเกิดการทรุดตัว อุทกภัยทำให้ไร่นาของชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ น้ำเข้าท่วมที่นาจนไม่สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันกับเหตุการณ์จำต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมอยู่ใต้น้ำ
    กรมทางหลวงชนบทได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลพร้อมทั้งออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 – บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นถนนคอนกรีตและมีพนังกั้นน้ำเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาข้างต้น และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทพัฒนาโครงข่ายทางให้สมบูรณ์


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1)  เพื่อให้ถนนของโครงการฯป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
2)  เพื่อให้ถนนของโครงการฯเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยของประชาชน
3)  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนตลอดทั้งปี


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)  เพิ่มผลผลิตการเกษตรและรายได้ของประชาชนริมแม่น้ำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2)  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว
3)  ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทพร้อมทั้งเชื่อมต่อเติมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์