4. งานทดสอบความหนาแน่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

 งานทดสอบความหนาแน่นดิน

ดินถม ชั้น 1 กม.7+200 - 7+300 ด้านซ้ายทาง

 

ดินถม ชั้น 2 กม.7+400 - 7+500 ด้านซ้ายทาง

 

ดินถม ชั้น 3 กม.8+000 - 8+600 ด้านซ้ายทาง