2 งาน Scarify&Mix Process บดอัดดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

งาน Scarify&Mix Process บดอัดดิน

ดินเดิม กม.8+700 - 9+000 ด้านขวาทาง

 

ดินถมชั้น 1 กม.7+800 - 8+450 ด้านขวาทาง

 

ดินถมชั้น 2 กม.12+950 - 13+050 ด้านซ้ายทาง

 

ดินถมชั้น 3 กม.7+150 - 7+350 ด้านซ้ายทาง

 

ดินถมชั้น 4 กม.9+300-9+850 ด้านขวาทาง

 

ดินถมชั้น5 กม.14+200-14+300 ด้านขวาทาง