5. งานทดสอบความหนาแน่นดิน เดือนมกราคม 2563 

5. งานทดสอบความหนาแน่นดิน

ชั้นที่ 1 กม. 15+000 - 5+200 ด้านไหล่ขวาทาง

 

 

 

 ชั้นที่ 2 กม. 19+600 - 19+800 ด้านไหล่ซ้ายทาง

 

 

 

 ชั้นที่ 3 กม. 3+400 - 4+000 ด้านไหล่ซ้ายทาง