2. งาน Benching & Mix Process เดือนมกราคม 2563 

 2. งาน Benching & Mix Process

Benching ดินเดิม กม. 0+000 - 0+100 ด้านขวาทาง

 

 

 

Benching ดินเดิม  กม. 5+200 - 5+600 ด้านซ้ายทาง

 

 

Benching ดินเดิม กม. 7+625 - 8+400 ด้านซ้ายทาง

 

 

 

Benching & Mix Process ดินเดิม กม. 0+000 - 0+100 ด้านขวาทาง

 

  

 

Benching & Mix process ดินเดิม กม. 2+900 - 2+950 ด้านขวาทาง

 

 

Benching & Mix Process กม. 17+600 - 18+000 ด้านขวาทาง