5 งานดินเดิม เดือนธันวาคม 2562 

5 งานดินเดิม เดือนธันวาคม 2562

เทสดินชั่นฟาว ดินเดิม กม.ที่ 0+900 - 1+300  L,R

             

            

ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 0+250 - 0+650 RT

          
ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 0+750 - 1+300 LT

          


ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 0+750 - 1+300 RT

      

     

ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 1+825 - 2+650 RT

         

ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 18+000 - 19+000 LT

      

      


ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม กม.ที่ 19+100 - 19+600 LT

         

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น