งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ