5.งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริ่มแม่น้ำชี 

 กม.14+825-14+975

งานเสียบแผงกรุ คสล

          

 

กม.17+175-17+575

งานทิ้งหินตีนเขื่อน

          

 

          

 

กม.17+175-17+575

งานก่อสร้างคานรัดหัวเสาเข็ม

          

 

          

 

กม.18+225-18+475

งานก่อสร้างคานรัดหัวเสาเข็ม